Saturday, June 14, 2008

ޝެއިޚު އާދަމް ޝަމީމުގެ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މަތީމަޖިލީހުން ހިފަހައްޓައިފި

http://jazeera.com.mv/posts/view/12612


ޝެއިޚު އާދަމް ޝަމީމު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީމަޖިލީހުން ހިފައިހައްޓައިފި އެވެ
ޝެއިޚު ޝަމީމު ވިދާޅުވީ މަތީ މަޖިލީހުން ހުއްދަ ހިފެއްޓީ މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު ކަމަށެވެ.
‘ހުއްދަ ހިފެހެއްޓީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގޭ. އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަމެއްނޭގެ. އެއްވެސް އިންޒާރެއްވެސް ނުދީ ކުއްލިއަކަށް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން އެއީ މަތީ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑަށް ދިން ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމެއް ކަމަށް ދެކެނީ“ ޝެއިޚު ޝަމީމު ވިދާޅުވިއެވެ
.... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
.
.
ޝެއިޚު އާދަމް ޝަމީމު ގެ ވީޑިއޯ

No comments: