Friday, October 26, 2007

ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަކީ ކޮބާ؟ ބުރުގާ އެޅުމާއި ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަކީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުންނަމަ، ބަރަހަނާކޮށް އުޅުމަކީ ހައްދުގައި ތިބުންތަ؟http://jazeera.com.mv/posts/view/5036

މަގުމަތިން ދިމާވި ރައްޓެއްސަކު ރަކި ފާޑަކަށް ހީލާފައި ”ކޮބާ ހިމެންދޫއަށް ދިޔައީތަ“ ”ތިއީވެސް އެބަގައިގެ މީހެއް ދޯ“ އޭ ބުންޏެވެ.

ޖަވާބުގައި ބުނެލެވުނީ ”އަނެއްކާ ކިހިނެތް ވީހެއްޔެވެ“. އެހިސާބުން އޭނާވެސް ހުއްޓައެއް ނުލިއެވެ.

”ތިހިރީނު ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ މައްޗަށް ފައިކުރި އަރާފައި. އަދި ތުނބުޅިއެއްވެސް ބަހައްޓާފައި“ އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ތިގޮތަށް އުޅެނީ މިއުޅޭ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނެވެ. ” ވައްހާބީން“ނެވެ. އަދި އެހެން ނޫޅުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެސް ވިއެވެ. ހަޤީގަތުގައި ފައިކުރި ހުރީ ވުޟޫކުރަން އޮޅާލިގޮތަށް ނިއުޅާ ނުލެވިއެވެ. އެހާހިސާބުން ހިތާހިތާ ކިޔާ ލެވުނެވެ. ހައްދުފަހަނައެޅުމުގެ ލަޤަބު އެމީހުން ދިނީތާއެވެ.

”ހައްދުފަހަނާ އަޅައިފި“,”ދީނީގޮތުން ބައިބައިވެއްޖެ“ މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ގިނައިން މިއަޑުއިވެނީ މީޑިއާގެ ޚަބަރުތަކުގަ އެވެ. ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ އަމަލުތަކަށް ދީއުޅޭ ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިޕްރޮޕެގެންޑާ ނުވަތަ މިވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން މިއީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް އާއްމު ބަހެކެވެ. ”ހާލު ކިހިނެތްހޭ“ އަހާލުމުގެ ކުރިން އަހާލެވޭ އަތްމަތީ ބަހެކެވެ.

ހައްދުފަހަނާއެޅުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެގޮތަށް އުޅެނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބެތޯ ކުރި މަސައްކަތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެނގުނު އެއްޗަކީ ހައްދުފަހަނާއަޅާފައިވާ މީހެއްގެ ދަރަޖަ ނުވަތަ އެލަޤަބު ލިބެނީ ”ފައިކުރި ކުރު މީހުން“ ނަށެވެ. ”ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފައި ހުންނަ މީހުން“ ނަށެވެ. ގިނަގިނައިން މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އަރާ ޤުރުއާން ކިޔަވާ ހަދާއުޅޭ މީހުންނަށެވެ. ދީނީވާހަކަދައްކައި ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތްގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށެވެ. ބުރުގާ އެޅުމާއި ޚާއްޞަކޮށް މޫނު ބުރުގާ އެޅުން އަދި ނިވާކަން ބޮޑުކޮށް ހެދުން އަޅާ އަންހެން ވެރިންނަށެވެ.

ހައްދުފަހަނައެޅި މީހުންގެ ގޮތުގައި ހައްޔަރުވީވެސް ގިނައިން އެގޮތަށް އުޅުނު މީހުންނެވެ. ޗިލީ ސޯސް ޖަހައިގެން ތުނބުޅި ބޭލުވީވެސް އެމީހުންގެ ތުނބުޅިޔޯލައެވެ. ވަކިވަކިން އުފުރައިގެން ބައެއް މީހުންގެ ތުނބުޅި އުފުރާ ހުސްކޮށްލާފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަތު އަނދަގޮނޑިއާއި ފައި އަނދަގޮނޑި ޖަހައިގެން ދިން އަނިޔާއަށް ކެތް ނުވެގެން އެތައް ބަޔަކު މިދުނިޔެ ދޫކޮށްލި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަގެއްގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ މަގެއްގެ މައްޗަށް ނިކުތުމަކީ ބިރުހުރި ކަމެކެވެ. ބަލިކަށި ހިތްތަކަށް ވަހުޝީ އަސަރެއް ނުވަދެ ގެއަށް ވަދެވުމަކީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅާފައި ހުންނަ ހެދުމުން ފޮރުވޭ ބަޔަށްވުރެ ބޮޑުވާނީ ނުފޮރުވޭ ބައެވެ. ކަތިވަޅިން ޖެހީމާ މޭމަތިން ފާޅުވާން ހުންނަބައި ހާމަޔަށް އޮންނައިރު, އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ހެދުމެއް އެޅުނުކަމަށް ވަނީ އުރަމަތިންވެސް ބޮޑުބައެއް ހާމަޔަށް ފެންނާން އޮތީއްޔާ އެވެ. ކިހިލިފަތްދަށުން ފެންނަން ހުންނަ ހެދުމެއް ލައިގެން ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައީ އަމުދުން އަތް ނުވެސް ހުންނަ ހެދުންތައް ގަޔަށް މަހާލައިގެން ނިކުމެ އުޅޭ މީހުންނެވެ. ފޫޅުގައި އަޅުވާފައި ހުންނަ ބޮޅު ދައްކަންވެގެން ތިރިން ލާފައި ހުންނަ އެއްޗަކާއި މަތިން ހުންނަ ހެދުން ކުރުކޮށްލި ކޮށްލީނުން ޅިނދުކަށިގަނޑާއި މައިދަށުން ފެށިގެން ބޮޑުބައި އޮންނާނީ ސޭލް އަޅުވާފަ އެވެ.

ނިވާވާވަރުގެ ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ އެހެދުމެކޭ ގައިގެ ވަނާތައް އެނގޭގޮތަށް ގައިގައި އުނގުޅާފައި ހުންނަ ކުލައެކޭ އެއްވަރެވެ. އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް އެފަދަ ހެދުމެއްވެސް ލެވިއްޖިއްޔާ އެހެރީ އަދި ގިނަ މީހުން އެދޭގޮތަށެވެ.

މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ސިޓިންގ ރޫމުގައި ތިބެގެން ބަލަން ޓީވީން ފޮނުވަނީ ޑްރާމާތަކާއި ލަވަތަކެވެ. އެމީހުންގެ ހާލުވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. ގެއަކަށް ވަނިއްޔާ އެގޭ ހަގަށް ހުރި ކުއްޖާ ބިޓު ކައިރީ އިންނަގޮތުން އިސްއުފުލާލަން ކެރޭވަރެއް ނޫނެވެ.

މަގުމައްޗެކޭ ކޮޓަރިއެކޭ ގައިގޯޅިވުމުގައި އެއްހަމައެވެ. ބަސްބުނެ އުޅުމުގައިވެސް އެފަދައެވެ.

މިއީހެދުން އެޅުމުގައި ހައްދުގައި ތިބުން ކަމަށް ވާނަމަ ދީނަށް އުޅުމުގައިވެސް އެވަރުގެ ހައްދެއްގައެވެ. ކަރުގައި ސޮލީބާއި އިބިލީސް ރަމްޒުކުރާ ނިޝާންތައް އަޅާފައި ހުންނައިރު ޑީޖޭއެއް ނެތް ރެއެއް ނަމަ އެއީ ރެއެއް ނޫނެވެ. ފުޅިފުޅިއަށް އަޅައިގެން މަގުމަތީގައި ބަނގުރާ ބޮއެ ނަގައިރު ގޭގޭގެ އައިސް އަލަމާރީގައިވެސް އެއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ޑީލްތ

1 comment:

phazyl said...

Assalaamu'alaikum.
Maashaa ALLAAH...Jazaakumullah kahairan.... koba jam'iyyathul salaf ge dharus eh baavvaakah noolheytha kairi musthagubalehga?? mi dhuvas kolhu khaassa koh jeheyne thankolheh varugadha ah jahsan...Dharus nudhenya kommes ehen kanthahthakehves kureveytho balan vaane... v need to act fast...