Monday, October 29, 2007

Himendhoo haadhisaa ah..

ހިމެންދޫ ޙާދިޘާއަށް


http://www.sandhaanu.net/news/118/ARTICLE/1354/2007-10-11.html

youtube: http://www.youtube.com/watch?v=QV51B9ShvCU


ހިމެންދޫގައި ހިނގައިދިޔަ މައްސަލަތަކަކީ ހާދަބޮޑު އަދި ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. ކޮންމެމީހަކުވެސް، މިހެންބުނެފައި ނިންމާލަނީއެވެ. އަނެއްބަޔަކި ހިމެންދޫގައި ވަކިވެގަނެގެން އުޅޭ ޖަމާޢަތް ކުށްވެރި ކޮށްލާފައި ނިންމާލަނީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދެނީ ސުވާލުތަކެކެވެ. ހިމެންދޫގައި ވަކިވެގަނެގެން އުޅޭ ޖަމާޢަތެއް އުފެދެން ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ.؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯއެވެ.؟ ހިމެންދޫއަށް ފުލުހުން އަރާ މިޖަމާޢަތް ރޫޅާލަން ޙަރަކާތްތެރިވީ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެއްނޫނެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ ރަމަޟާންމަހަކީވެސް، މިފަދައިން ފުލުހުން މިރަށަށް އަރާފައިވާ ރަށެކެވެ. އެފަހަރު ބޮޑު ހަނގުރާމަޔަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހުނުނަމަވެސް، މި ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ނަމާދު ކުރަމުންދާ "ދާރުލް ޚައިރު" ފުލުހުންވަނީ ތަޅާލާފައެވެ. އަދި އެތަނުން 27މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ޖަލުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހުނުވެ. މިބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ދީނީ މަޞްލަޙަތު ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްގެން ދަޢުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާ އަދިވެސް، ކުރިޔަށް އޮތީއެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ހިމެންދޫއަށް ގޮސް ހިމެންދޫގައި މި ނަންގަނެވޭ ވަކިވެގަނެގެން އުލޭ ޖަމާޢަތް ނޫނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާވެސް މީހަކީމެވެ. މި ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާއި ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ ތެދު ޙަޤީޤަތްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭކަށްނެތެވެ. މި ނަންގަނެވޭ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތަކީ އެންމެހާ ތަހުޒީބުގެ ރިވެތި އާދަތަކުން މަޙުރޫމްވެގެންވާ ބައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލްއެއްނުކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް، މި ޖަމާޢަތުގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ މީހެއްނޫނީމެވެ. އަދި މިބައިމީހުންގެ ހެދުންއެޅުމާއި، ދިރިއުޅުމާއި ގާތްކުރާގޮތަކަށްވެސް، އުޅޭ މީހެއްނޫނީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ރިވެތި އާދަތަކެއް ނެތިގެނެއްނުދެއެވެ. ރަށަށް އަރާ ބީރައްޓެހިންނަށް ކަމޭހިތަން އެބައިމީހުންވެސް، ދަނެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެމީހުންގެތެރެއިން ފިރިހެނެއް، އަންހެނެއް. ކުޑަކުއްޖެއް ކިޔާނެކަމެއްނެތެވެ. އެންމެންވެސް ކަމޭހިތިއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އޯގާތެރިކަންވެއެވެ. މިއަދާ ހަމައަށްވެސް، އަޅުގަނޑާއި އެބައިމީހުންނާއި އޮންނަ ގާތް ކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެމީހުން ފަހަރެއްގައިވެސް، އެމީހުން އުޅޭގޮތް އެންމެ މޮޅުގޮތްވެގެން އެގޮތަށް އުޅުމަށް ނޫނީ އެގޮތް އެއީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ވިސްނާދޭކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅޭ މީހަކަށްނުވާތީވެ، އަޅުގަނޑަށް މަލާމަތްރައްދުކޮށް ހަދާފަކައިވެސް ނެތެވެ. މިދަންނަވަނީކީ އެބައިމީހުން ނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް ނޫނީ އުޅެންވީ އެންމެ މާތް ގޮތަށް އުޅޭ ބައެކޭއެއްނޫނެވެ. އަދި ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން، މުޅިން ވަކިވެގަނެގެން، ވަކިން މިސްކިތް ހަދައިގެން އެއުޅޭ އުޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެކޭވެސް، ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަކީ، އެމީހުންނަށް އެގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހުނީ، ނޫނީ އެގޮތަށް އެމީހުން ބަދަލުވީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ، މިކަން މިހެންމިދިމާވީ މިއަދުހަމަ ކުއްލިއަކަށްތޯއެވެ؟

ސަލްޓަން ޕާރކުގައި ބޮންގޮއްވީމާ އަދި ފަތުރުވެރިންގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާތަކެއްލިބުނީމާ، އެކަމާގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާޢީދުކުރަމެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދޭ މީހެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުނުވަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާއި ގުޅިގެން އއ. ހިމެދޫގައި ހިނގައިދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކަކީ އެކަންއެގޮތަށް ހިނގައިގެންވާނެކަމެއްނޫނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް، މިދަންނަވާ ޖަމާޢަތަށް ހީވެފައިއޮތީ ފުލުހުން މިރަށަށް އެރީ މިސްކިތް ތަޅާލަން އައީ ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން ބުނަމުންދިޔައީ ކޮންމެފަދައަކުންވެސް މިމިސްކިތް އެމީހުން ޙިމާޔަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ނުކުތީ ފުރިހަމަ ހަތިޔާރާއެކީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެމީހުންތިބީ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭކަށޭ ދެންނެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. އެމީހުންވެސް، އަދި ފުލުހުންވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށޭ އަޅުގަނޑަކަށް ނުދެންނެވޭނެއެވެ. އެމީހުންގެ އަނބިދަރިން ތިބެނީ މޫނުބުރުޤާ އަޅުވާ ނިވާކޮށްފައިނަމަވެސް، ފުލުހުންނަށް އެމީހުންގެ މޫނުދައްކާ ގެތައް ފާސްކޮށް ހެދުމަށް ފުރުޞަތުދިނެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ މިސްކިތް ބަލަފާސްކޮށް ހެދުމަށްވެސް ހުއްދަ ދިނެވެ. އެހެންނަމަވެސް. ކުރީ ރަމަޟާންމަހުވެސް، މިސްކިތަށް ގެއްލުމެއްނުދޭނަމޭ ބުނެ އެތަން ހަލާކުކޮށްލީމާ އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ފުލުހުންގެ ޢިތުބާރުވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން ބޭނުންވީ އެއްވެސް ހަތިޔާރެއްނެތި ފުލުހުން އެތަނަށްވަނުމަށެވެ. މީގެ ރައްދުގައި ފުލުހުން އިސްވެ، އަވަސްވެގަތީ ޙަމަލާއަކަށެވެ. މިބައިމީހުންތިބީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ކުރިމަތިލާން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެންކަން ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ މިގޮތަށް ކުރިމަތިލުމަކީ މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަމެވެ. މީގެ ހެއްކަކީ މިބަދަލުކުރެވުނު ޙަމަލާގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ސިފައިން މިބައިމީހުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެއްވެސް ކުރިމަތިލުމަކަށް ނުގޮސް މިކަމަށް ނިމުންގެނެވުނީމައެވެ.

މިކުރިމަތިލުން ހިނގައިދިޔަ ދުވަހު އއ.ހިމެންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ނޫސްވެރިންވެސް ޤަބޫލްކުރާގޮތުގައި މިފަދަ ޙަމަލައަކަށްނުގޮސް މިކަން ޙައްލުކުރެވުނީހެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެސަންދާނަކީ ހަފްތާ މަޖައްލާއަކަށްވާތީ، ފުލުހުން ނާއި ސިފައިން ނޫސްވެރިންނަށާއި ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެއްވާ ފުރުޞަތުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަން ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު މި ވަޤުތު ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދިޔައިރު ވަޤުތުން ވަޤުތަށް ހިނގަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް ގެނެސްދެއްވުމުގައި ދި އެފް.އެމް.އިން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ހަމަ ސާބަހެވެ. ދި އެފް.އެމް.އިން ވަޤުތުން ގެނެސްދެއްވި ކަވަރޭޖެ ފިޔަވައި ވަޤުތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބެމުންދިޔައީ އެއްފަރާތުގެ ބަހެވެ. އަނެއްފަރާތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެސްދޭންމިޖެހެނީ އެހެނިހެން ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާފައެވެ. މިގޮތުން މިދެންނެވި ޖަމާޢަތުގެ ބައެއް މީސްމީހުނާއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަދެކެވި އެމީހުންގެ ބަސްލިބިފައިވެއެވެ. އެދުވަހުގެ 3ޖެހިއިރުވެސް އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންދެމުން އެމީހުންދާވާހަކައެވެ. އަދި ފުލުހުންވެސް، އެމީހުންގެ މިސްކިތަށް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެކަމަށް ބުނަމުންދާތީ އެއްވެސް ކުރިމަތިލުމަކަށް ނުގޮސް މިކަން ނިމޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުން ތިބީ ޙަމަލައެއްދީފިނަމަ އެއަށް ރައްދުދޭންކަމުގައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އެހެންގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެންދިޔައީއެވެ. ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް އއ.ހިމެންދޫ ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ. މިފަދަ ހަރުކަށި ޖަމާޢަތަކާއި މުޢާމަލާތުކުރަންވީގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ފުލުހުންނަށްވެސް އަމަލުކުރެވުނީއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ނޫސްވެރިން ބޭރުކޮށް މާލެއަށް ފޮނުވާލިއިރުވެސް، އެތައްބަޔަކަށް ދިޔައީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ނޫސްވެރިން ހިމެންދޫއިން ބޭރުކުރެވުނީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނޫސްވެރިން ރަށުން ބޭރުކުރުމަކީ އެތައްބައެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލުއުފެދި، މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގިމީހުންގެ ނިޔަތާމެދު ޝައްކު އުފެދޭނެކަމެކެވެ. ނޫސްވެރިންނަކީ ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތަކުގެ މައިދާނުގައިވެސް، ފަހަށް ނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭބައެކެވެ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަށިފުރާނައަށް ބިރުވެތިނުވެ އެބައިމީހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރަންޖެހޭބައެކެވެ. ނޫސްވެރިން ހިމެންދޫއިން ބޭލުމުގެ ކުރިން މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެމުންދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެފަހުން ލިބެމުންދިޔައީ ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ ތަފާތު ޒާތްޒާތުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. މިގޮތުން އެތައްބައެއްގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންދިޔައެވެ. އަދި ދައްކަންނުޖެހޭ އެތައްވާހަކަތަކެއް ޙަޤީޤަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ދިޔައީ ދައްކަމުންނެވެ. އއ. ހިމެންދޫގައި ދެ ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު މި ޖަމާޢަތުން ރަހީނުކުރިވާހަކައެވެ. ފޯނުތަކަށް ރޭންޖުނުލިބޭތީ ފޯނުންވެސް، މީހަކާ ބައްދަލުވަނީކީ ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެރޭ 10.00ގެކުރިން މީގެން މީހަކާ ބައްދަލުވާގޮތް އަޅުގަނޑަށްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ ކިތައްމީހުންތޯ އެކަން އެގޮތަށް ކުރީކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރީމެވެ. އެމީހުން އަޅުގަނޑު ގާތުބުނެފައިވަނީ އެމީހުން އެއްވެސްމީހަކު ރަހީނުނުކުރާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިނގައިދިޔަ ކުރިމަތިލުމުގައި އަނިޔާވި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު އެމީހުން ބަލަހައްޓަމުންދާކަމުގައެވެ. އަދި އެބޭކަލަކީ އަނިޔާވެފައި އޮއްވާ އޭނާދޫކޮށްލާފައި ލަޝްކަރު ދޫކޮށްފައިދިޔަ މީހެއްކަމުގައެވެ. އަދި އޭނާޔަށް އެމީހުންނަށް ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ދެމުން އަންނަކަމުގަޔާއި، އޭނާގެ ޙާލުވަރަށް ބޮޑުކަމުގައެވެ.

މީގެފަހުން އެއްވެސް މީހަކާއި އަޅުގަނޑަށް ގުޅޭގޮތެއްނުވިއެވެ. ދެންއިވެންފެށީ މާބިރުވެރިވާހަކަތަކެވެ. މިދެންނެވިމީހާގެ ގައިގައި ފޮތިއޮޅާ ރޯކޮށްލާން ނެރެފަހުރިވާހަކައެވެ. ދެފުލުހުންވެސް، އެމީހުން ރަހީނުކޮށް ހެދިނުހެދިއެއް ނޭނގޭވާހަކައެވެ. އެމީހުން ހަނގުރާމަ އިޢުލާންކުރިވާހަކައެވެ. ޑިފެންސްފޯސްއަށް ބަޑިޖެހުމަށް އަމުރުކުރި ވާހަކައެވެ. ހަނގުރާމައަށް ސިފައިން ފުރިހަމަ ހަތިޔާރާއެކު ފޮނުވާލެވުނުވާހަކައެވެ. މިހިރަ މިހިރަ އަޑުތައްއިވި ފިކުރުކުރާކުރާމީހަކަށްނަމަ ލޮލަށް ނިދިނާންނާނެއެވެ. ވާނުވާނޭނގިފައި އެތައް ވަޤުތުތަކެއްގައި ހިތާމައިން އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭތޯއެވެ.؟ އަނެއްދުވަހުގެ އިރުއަރާވަޤުތު ހިމެންދޫގައި ލޭގެ ސާލެއްދެމިގެންދާނެކަމާމެދު ޚިޔާލެއްނުކުރެވޭތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ފުރާނައާމެދު ކަންބޮޑުވެ ލޮލުންކަރުނަ ނުހިލޭތޯއެވެ؟ މިފަދަ ހިތާމަވެރިކަމެއް ކުރިމަތި ނުކުރައްވާތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދުޢާނުކުރަންތޯއެވެ؟ ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވާލުގެ އަލިކަންގެނެސްދިނީ މިފަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ނުހިނގާކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރެވެ. އެއްވެސް ޝަރުތަކާއިނުލާ މި ޖަމާޢަތުގެ މީހުން އަމާންދިންވާހަކައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަހީނުކުރި ސިފައިންގެ ބޭކަލަކަށް ވަރަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ވާހަކައެވެ. މިހާހިސާބުންވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ހަމަ ސުވާލުތައްދިޔައީ އުފެދެމުންނެވެ. މިނަންގަނެވޭ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މިހާފަސޭހައިން އެއްވެސް، ޝަރުތެއްނެތި އަމާންދިނީހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ ބަޔަކާއި ސިފައިން މުޢާމަލާތުކުރިގޮތް ހަމައެކަނި އެނގޭނީ އެތަނުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށެވެ. ދެން ހަމަ މާތް ﷲ ޙަޟްރަތަށެވެ.

މިދެންނެވި އޮޕަރޭޝަން ނިމުނުއިރު 63މީހަކު ހައްޔަރުވެއްޖެއެވެ. ކަނުބަނދެގެން، ފަހަތަށް ބިޑިއަޅުވައިގެން މިބައިމީހުންގެނެސް ޖަލަށްލެވިއްޖެއެވެ. ސިފައިންގެތެރެއިންނާއި ފުލުހުންގެތެރެއިން އެތައްބަޔަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްލިބިއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިވާހަކަތައް އެނގުނުފަދައިން ހިމެންދޫގެ މިދަންނަވާ ޖަމާޢަތުން މީހަކަށް އަނިޔާއެއްވީކަންނޫނީ ލިބުނީ ކިހާވަރެއްގެ އަނިޔާއެއްކަން އެނގޭމީހަކު އެބަހުރިތޯއެވެ. މީގެތެރެއިން 12މީހަކަށް އަނިޔާތަކެއްލިބި ފަރުވާދެމުންދިޔަނަމަވެސް، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ނުވާކަމަށްވެސް، ވިދާޅުވެދެއްވުނީ މާފަހުންނެވެ. ސިފައިންގެތެރެއިން ރަހީނުކުރެވުނުކަމަށް ވިދާޅުވާބޭކަލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައިވަނިކޮށް ބައްދަލުކުރި ނޫސްވެރިންގާތު އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވަނީ އެބޭފުޅާ ރަހީނުނުކުރާކަމުގައެވެ. އަދި އެމީހުން އެބޭކަލަކު ޒަޚަމްވެފައިވަނިކޮށް އޭނާއަށް އޯގާތެރެކަމާއެކު އެހީތެރިވެދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިނގައިފާ ކުރިމަތިލުމުގައި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެބޭކަލަކަށް ވަރަށްބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް އެވަނީވެފައެވެ.

މިއީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ޙަޔާތުގައި ހިނގައިދިޔަ މިފަދަ އެންމެ ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތަކަށް މި ޤައުމު ދާންޖެހުނީ ކީއްވެތޯއެވެ.؟ މިފަދަ ޖަމާޢަތެއް އުފެދި މިފަދަ ޙާލަތަކަށް ބައެއްގެ ފިކުރު ބަދަލުވެގެންދިއައިރު މި ޤައުމުއޮތީ ނިދާފަތޯއެވެ.؟ ދީނީ ގޮތުން ބަޔަކު ހައްދުފަހަނައަޅަނީ ދީން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވާނުދެވުނީމައެވެ. ޤަބޫލްކުރެއްވިޔަސް، ނުކުރެއްވިޔަސް، ޙަޤީޤަތަކީ މިއީއެވެ. މިފަދަ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭބަޔަކާއި ކުރިމަތިލުމުގައި ބާރުބޭނުންކޮށްގެން މާފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއްލިބިދާނެތޯއެވެ.؟ އެހެންނަމަ ދީނުގެ ނަމުގައި، ޖިހާދުކުރުމުގެ ނަމުގައި ޖާނުންފިދާވާމީހުންވެސް، މިދުނިޔެއެއިން ނެތި ހިނގައްޖައީހެވެ. ނިކަންވިސްނަވާށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ރަމަޟާންމަހުވެސް، ފުލުހުންގެ ބާރު މިޖަމާޢަތަށް ވަނީ ދައްކުވާދީފައެވެ. ބާރުބޭނުންކޮށްގެން މިކަންހަމަޖެހޭނެނަމަ މި ރަމަޟާންމަހު މިބައިމީހުން މިގޮތަށް ޙަމަލަދޭން ތައްޔާރުވެގެން ނުކުތީސްތޯއެވެ؟ ފަހަރެއްގައިވެސް، މިބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ރަނގަޅުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީއަކީ ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން މީގެނަތީޖާ ފަހުންރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލްއެއްނުކުރެވެއެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް ހެޔޮގޮތް ވިސްނާދެވޭފަދަ ބޮޑެތި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މި ޤައުމުގައި އެބަތިއްބެވިއެވެ. އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަތީމަޖިލިހެކޭ ކިޔާމަޖިލިހެއް އެބައޮތެވެ. މި މަޖިލިހުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މިމަޖިލިހަށް މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކަމެއްނުކުރެވޭނަމަ މި ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި މިފަދަ ޢިލްމުވެރިންނަށް ދަޢުލަތުން ޚަރަދުދެއްވައިގެންނަމަވެސް، މިކަންތައް ކުރެއްވުމަކީ މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއްކަމުގައިވާނެއެވެ. ދީން ދަސްކުރާހިތުންއުޅޭބަޔަކަށް މިފުރުޞަތު ލިބިދޭންޖެހެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެދޭބަޔަކު ކޮންމެހެން އަފްޣާނިސްތާނަށް ނޫނީ އެހެންވެސް މިފަދަ ޤައުމަކަށް ދާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ. މި ޤައުމުގައި ރަނގަޅަށް ދީންއުނގަންނައިދެއްވޭނެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިން ތިއްބެވިކަމަށް އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަމެވެ.

ހިނގައިދިޔަ މި ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއަކީ އިންސާނީ ބޮޑުމައްސަލައެކެވެ. މިކަންމިހެން ހިނގާދާންޖެހުމުގެ ޒިންމާ ހަމައެކަނި މިބައިމީހުންގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަކުން މިކަންނިމުނީކީނޫނެވެ. މިބައިމީހުން ވަކިވެގަތީ ކީއްވެތޯ ބައްލަވާށެވެ. މިމީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ގޯނާކުރުމަކުން ނޫނީ ހަމައެކަނި ހަރުކަށި ޢަދަބުދީގެން މިކަންނިންމައެއްނުލެވޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ޙައްލަކީ ބާރުބޭނުންކުރުންކަމުގައި ނުބައްލަވާށެވެ. މިބޮޑު މައްސަލަ ހިނގައިދިޔައިރު މިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާބައެއްކަމުގައި ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންވޭބާއެވެ. މި ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނަރއަށް ދަޢުވަތު ކާޑެއް ލިބިނުލައްވާތީ ހަމަކަހާތާ ހިރުވާވެސް ނުލެއްވިއެވެ. މިފަދަ އެހެން ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ހަމަޔަޤީނުންވެސް، އަޅުގަނޑު އެމަނިކުފާނަށް ދަޢުވަތުނާމާއެއް ލިޔެ އާދޭސްދަންނަވާނަމެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ރަސްމީ އިޢްޒަތުގައި މިފަދަތަންތަނަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކާރުކޮޅަކާއި، ލޯންޗްކޮޅެއްވެސް، ހަމަޖެއްސޭތޯ ބަލާނަމެވެ. ދެންއޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެވެ. މިހަމަނުޖެހުން ހިނގައިދިޔައީއެވެ. އެންމެހާ ޕާޓީތައްވެސް، މިޖަމާޢަތް ކުށްވެރިކޮށްނިންމައިގެން، މިކަމާބެހޭގޮތުން ހަމަޗުއްޕުވެސް ބުނެލަންނުކެރިފައިތިބީއެވެ. މިކަމަކީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވަނީތޯއެވެ.؟ މިފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދައުރެއްނޯވޭތޯއެވެ؟ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ގެނައުމަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން މަސައްކަތެއްނުކުރެއެވެ. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަންވެސް އެނގިތިބެއެވެ. ސަރުކާރުންބެލީ ދެމީހަކު އެއްވެއްޖެނަމަ އެތަނެއްރޫޅާލެވޭތޯއެވެ. ވެރިކަމުގައި ވަކިހިއްޕަން މޮޅެތި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްލަކޮށްލަ ތިބީއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންބެލީ ހަމައެކަނި މައުމޫނޭ...މައުމޫނޭ..މިހެން ގޮވޭތޯއެވެ. ޤައުމުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ބަލައިލެވުނުނަމަވެސް، ކޮންމެބަޔަކުވެސް ބެލީ ތިމަންނައަށް ލިބުނު އަނިޔާގެވާހަކަގޮވައިގެން މެޑަލްޖެހޭތޯއެވެ. ދީނީ ފިކުރު މި ޤައުމުގައި ނެތިގޮސް، އެމީހަކު ހިތައްއެރިގޮތް އެއީ ރަނގަޅުގޮތްކަމށްދެކިގެން އުޅެނަގަނީއެވެ. ހިމެންދޫގައި އެއުފެދުނު ޖަމާޢަތުގެ ވާހަކައެކަނި ދެއްކީމަ ނިމުނީތޯއެވެ. މިމާލޭގައި ފޯސްހަދާލާފަ ނުކުމެ ގެތައް ޗެކްކޮށްލިނަމަ މާގިނަ ހަތިޔާރުވެސް ފެންނާނެއެވެ. މާބެޑެތި އަނިޔާތަށްވެސް، ފުލުހުންނަށްދިނީހެވެ. ބަނގުރަލާއި، މަސްތުވާތަކެތިވެސް ފެންނާނެއެވެ. ޒިނޭޚާނާތައްވެސް ފެންނާނެއެވެ. ނުވިތާކަށް މި ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފުމެއްނެތި ކާންތިބޭ ފިރިހެންވެރިންގެ ބައިގަނޑުވެސް ފެންނާނެއެވެ. ފުލުހުން ހޯދަންޖެހޭ ޖިނާޢީކުށްތައްކޮށްފައިވާ އެތައް އެތައްބަޔަކުވެސް ފެންނާނެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްނޫންކަމުގައި ﷲގަންދީ ހުވާކުރަން އަޅުގަނޑަށް ކެރިދާނެއެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ. ހިމެންދޫއިން 63މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ކަނުބަނދެގެން ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެނެސް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ހަރުކަށި އަދަބުތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަދަބުތަކަކީ މިމައްސަލައިގެ ޙައްލުކަމުގައި ނުބައްލަވާށެވެ. ކޮންމެބައެއްގެތެރޭގައިވެސް، ރަނގަޅު ނުރަނގަޅު މިދެބައިވެސް ވާނެއެވެ. ނުބައިކަންނައްތާލުމަށް ނުބައިކަންބޭނުންކޮށްގެން ދުވަހަކުވެސް ރަނގަޅެއްއޮންނާނެތޯއެވެ. މި ޙާދިޘާއާއި ގުޅިގެން އެތައްބައެއްގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާކަހަލަ އެތައްވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފިއެވެ. ހިމެންދޫގެ މިޖަމާޢަތުގެ ޢާއިލާތަކަށް ބަދުބަސްރައްދުކޮށްފިއެވެ. މިއީވަރަށްވެސް ދެރަކަމެކެވެ. މިފަދައިން ހުރިހާކަމެއް ހިނގައިދިއުމުންވެސް، އެއްވެސް ބަޔަކު މިކަމާ ކަންބޮޑުވީހެން ހިއެއްނުވެއެވެ. ހިމެންދޫ ،ހިމެންދޫ،. ހިމެންދޫ،،، ވަކިވެގަނެގެންއުޅޭ ޖަމާޢަތް،،، މިހެން ތަސްބީހައެއްހެން ކިޔުންނޫންކަމެއް މިއަދަކުނެތެވެ. އެތައް ޢާއިލާތަކެއް އެކަނިވެރިވެ ނިކަމެތިވެފައި ތިބިކަން އެނގޭބަޔަކު އެބަތިބިތޯއެވެ؟ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެންވެރިން އެކަނިމާއެކަނި ކިތައްގޭގައި އެބަތިބިތޯއެވެ.؟ މިޢާއިލާތަށް ކައިބޮއިހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ މިޢާއިލާތައްދިރިއުޅުމަށް ޚަރަދުކުރާނީ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟ މި ޢާއިލާތަކަށް މި ރަށުގައި ދެންއުޅޭމީހުންގެ ފަރާތުންގޯނާއެއް މިދަނޑިވަޅުގައި ލިބުމަކީވެސް، ވެދާނެކަމެއްނޫންތޯއެވެ؟ މިއީ ބަލަންޖެހޭ އިންސާނީ މައްސަލަތަކެއްނޫންތޯއެވެ.؟މިވާހަކަތައް މިމޭރުމުން ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުވެސް، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއައިކަމުގައި ބުނާބަޔަކުބުނާނެއެވެ. ނޫސްވެރިކަން ޒިންމާދާރުގޮތުގައި ނުކުރަނީއޭވެސް ބުނާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުންހުރިގޮތް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން އަދާކުރެވޭކަށްނެތެވެ. ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމަކީ ތިލަފަތްހަމަވާގޮތަށް ދެފަރާތްފެންނަގޮތަށް އަދާކުރާ ނޫސްވެރިކަމެވެ. މިފަދަ ނޫސްވެރިކަން ނުކުރާބައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖައްލާގެނަންގެނެސް ހައްދަވާ ބޭފުޅުން މިކަމުގެ ޒިންމާފުރިހަމައަށް އުފުއްލަވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަފްތާ މަޖައްލާ 'އެސަންދާން' އަކީ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނެރެމުންދާ މަޖައްލާއެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ރާއްޖޭގައި މީޑިއާއޭމިކިޔާބައިގައި ހިމެނޭ ބަޔަކަށްނުވެއެވެ. ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މީޑިއާއަށް ދެއްވާ ފުރުޞަތުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީހެވެ. މިފަދަ ނޫސްވެރިކަން ކުރާބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކަށްއެދި އެފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަންވީ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ. އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ނަޝީދުއަށް މިހިނދު ވަރަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަމެވެ. މިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނާމެދު ތަފާތުކުރެވެމުންދާއިރު މަނިކުފާނު ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނުކުރާވާހަކަ ވިދާޅުވަން ލަދުފުޅެއްނުގަނޭތޯއެވެ. މިފަދަ ޤައުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ހަލާކުވެގެން މިދަނީ މިފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް ގިނަވީމައެވެ.

2 comments:

CresceNet said...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If he will be possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll I thankful, bye friend).

Anonymous said...

wins solveig analyst mirza lenhart execubooks loaded knowledge benefits entrants cipla
lolikneri havaqatsu