Sunday, October 28, 2007

dheenee gothun moonuburugaa manaa kureveyne evves gotheh nonnaane " JAZEERA DAILY

މަދީނާއިން ދީނީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވައިގެން ހުރި އަބުދުﷲ ބުނު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަކިކަމެއް ސާބިތުވެފައި އޮއްވައި މީހަކު ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތަކުން އެ ހުކުމެއް ބަދަލު ވެގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

އަބުދުﷲ ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގެ ހުރިހާ އަދާވާތްތެރިން އެންމެ ރުޅިއަންނަ އިސްލާމީ ވަންތަ ބޭރުފުށުގެ ކަންތައްތަކަކީ ތުބުޅި އާ ފައިކުރި އަދި ބުރުގާ ކަމަށެވެ.

” އަވަށްޓެރި ލަންކާގައިވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލޭ މިކިޔާ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާތާ, މިހާރު 20 ވަރަކަށް އަހަރު ވެގެން ދަނީ އެހެންނަމަވެސް އެގައުމުގައި ވެސް މޫނު ބުރުގާ އަށް ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރޭ.“ އަބުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބުދުﷲ ވިދާޅުވީ މޫނު ބުރުގާ ނެގުމަށް އެންގުމަށް ވުރެ, އިންސާނުންގެ އަތްފައި ކެޑުން ވެސް މާރަގަޅު ވާނެ ކަމަށާ އިންސާނުން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދަނީ އަތްފައި ހުންނާތީ ކަމަށެވެ


ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ: ދީނީގޮތުން މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ

http://jazeera.com.mv/posts/view/4930ު

މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުމަށް ދީނީ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

ދީނީ އިލްމްވެރިންގެ ވާހަކަތައް މިގޮތަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ އެންމެ މަތީމަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ކޮންބައެއްކަން އޮޅުންނުފިލާ ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން މަގުމަތީގަ އާއި އާއްމުތަންތާގައި އުޅުމާއި މިދެންނެވި ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން މަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރުމަށް މަތީމަޖިލީހަށް އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން ނެވެ.

މަދީނާ އިން ދީނީ ތައުލީމް އުގެނިވަޑައިގެން ހުންނެވި އާދަމް ނަސީމް(ބީއޭ) ވިދާޅުވީ ފިތުނަ ވެރިކަށް އުފެދޭ ތަންތާގައި މޫނު ނިވާ ކުރުމަށް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

” އެކަބުލޭގެ މޫނު ނިވާ ކުރަން ބޭނުން ވަނީ ނަމަ, އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނޭންގޭނެ މޫނު ނިވާ ނުކުރާކަށެއް. އެއީ ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަކީ.“ ނަސީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ އެކަބުލޭގެ އިހުތިޔާރުގައި މޫނު ނިވާ ކުރަނީ ނަމަ ފިރިމީހާއަށް ވެސް އަދި ވެރިއަކަށް ވެސް އެކަން ނުކުރުމަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށެވެ.

މަދީނާއިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރެއްވި ޝައިހް އަބުދުﷲ ބުން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް އެއާއި އިދިކޮޅަށް ގާނޫނެއް ހަދައި އިސްލާމް ދިރިއުޅޭ ބިމެއްގައި ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ގޮތަކަށް ހެދޭ ގާނޫނެއް ވަނީ ބާތިލް ގާނޫނަކަށް ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައަކީ މިއަދު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާ ސަލްޓަންޕާކް ހާދިސާ ހިނގުމުގެ މާކުރިން ފެށިގެން ވެސް މިކަމަށް ޕްލޭން ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް އަބުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބުދުﷲ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަބަދު ވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީން ކަމަށެވެ.

” އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް އުޅެމުންދާ މީހުން ވެސް. ދެން މިއޮތީ އާއްމް ބުރުގާ. އެއަށް ވުރެ މާތްކަމެއްގެ ގޮތުގައި މޫނު ބުރުގާ. އެހެންވުމުން މިތިން ވައްތަރު މޫނު ބުރުގާ މަނާ ކުރުމަށް ގަވައިދު ހަދާއިރު އައުރަ ނިވާ ނުކުރާމީހުންނަށް ގަވައިދެއް ނެތް ކަމުން ސަރުކާރުގެ މަގުސަދު އެބަހާމަވޭ. މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ހެޔޮނިއަތެއް ފެންނަށް ނެތްކަން ވެސް ދޭހަވޭ.“ އަބުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބުދުﷲ ވިދާޅުވީ ސަލްޓަންޕާކްގެ ހާދިސާގެ ކުރިން ވެސް މިރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ މީހުންވެސް މާރާފައި އެބަހުރި ކަމަށާ އެފަދަ ހާދިސާ ތަކުގައި ވެސް އެއަމަލު ހިންގި މީހަކާއި އެއްގޮތަށް ތިބޭ އެންމެން ފާހަގަކޮށް ހުނިޖަހާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

” ރަތްކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި މީހަކު ވައްކަންކޮށް ފިއްޔާ ރަތްކުލައިގެ ހެދުން މަނާ ކުރަންވީތޯ؟ މިއީ ދެއުޅިއެއްނުވާ ކަމެއް ކަން ވިސްނާލުމުން އެގިގެންދާނެ.“ އަބުދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސްރުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވި އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މޫނު ބުރުގާގެ މައްސަލައަކީ އިހުތިލާފީ މައްސަލައެއް ކަމަށާ އެހެން ވުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މީހަކު އެމީހެއްގެ އައުރައަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނިވާކޮށްގެން ދީނީ ގޮތުން މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާ މައްސަލައަކަށް ވާނީ އައުރަ ނިވާނުވާ ނަމަކަމަށެވެ.

” އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވުނު މިސްރުގައި ވެސް އެގައުމުގެ ބައެއް ޔުނިވަލްސިޓީތަކަށާ އެހެން ވެސް ތަންތަނަށް މޫނު އަޅައިގެން ނުވަދެވޭ ގޮތް ހެދިތަން. އެހެން ނަމަވެސް އެގައުމުގައިވެސް އާއްމްތަންތާގައި މޫނު އެޅުން މަނަލެއް ނުކުރޭ.“ ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮންމެހެން އައިޑެންޓިޓީ އެގެން ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް ވަންނަ އިރު އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓެޓީ ބެލިދާނެ ކަމަށެވެ.

” މޫނު ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަ އަންހެނަކު ބަލަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އަންހެނުން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ.“ ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމް ވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޔޫސުފް ގަރުބާވީ ވެސް މޫނު އެޅުމަކީ އިހުތިލާފީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަމަށާ މޫނު އަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހައްގު ލިބިދޭން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މަދީނާގެ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސްޓީން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ބައެއް އިލްމް ވެރިން ވާޖިބެއް ކަމަށް ދެކޭ, އަދި އަނެއްބައި އިލްވެރިން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް ކަމަށް ދެކޭ ދީނީ މައްސަލައެއް ކަމަށާ މިކަމަށް ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމެވުން މިއީ ދީނަށް ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ.

” އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ އިސްލާމީ ދައުލަތަކުން ދީނީ ހުކުމަކާއި އިދިކޮޅަށް ތައާރުޒުވާ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު, އިސްލާމީ ނޫން ގައުމުތަކުގައި މިހައްގުތައް އެތަންތާގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބިދޭ.“ ފިކުރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

.

3 comments:

Anonymous said...

kihaa bodu balaa eh tha? oriyaamun ulhevey ... emeekahu beynun hedhumeh levey dheenun beyruvegen hoyovaane konme kameh kuriyas ei human rights moonu burugaa alhan beynun meeha e elhun ei human rights eh noontha mee haku heybayyeh nuvaanetha

ammar said...

maa kureezamaanuge stile thah misaalakah lo bodu ainu faikuri fulhaa fatuloon etc.. mifadha kanthah thah reethivegen stile akah hadhaai gen egothan ulhun massalaeh noon adhi FIBBO bobmarley adhi curt cobain noonee konmes satanic (cradle of filth) fadha KAFIRUNGE style thah reethive dhelo vashaa andhun alhaa hatharesfai thorufaa sandhokuga nidhun ei massala eh noon adhi hadhdhu fahana alhaa dhiumeh vves noon ei HUMAN RIGHTS , 1400 aharu kurin mulhi dhuniye ah rahmatheh kamuga fonuvai namoona eh kamah balan engevi MUHAMMED(S A W) ge style reethi ve egothah ulhun ei massala akee adhi hadhdhu fahana elhumakeeves ?

Anonymous said...

aan vara bodu thedheh...mee dhen kon fadha kamehtha..miniskirt hudhha vanyaa moonu burugaves jeheynee hudha vaan!!!!!!!!